Закони

Све бржа и масовнија примјена информационо-кумуникационих технологија постала је општи тренд.  Ту примјену мора да прати нормативно уређење специфичности које та примјена изазива у појединим правним институтима. Приликом изградње законодавства у области ИКТ-а, РС мора да прати европске стандарде и да води рачуна о усаглашавању са правом Европске уније.

Закон о електронском потпису РС

Законом о електронском потпису ("Службени гласник Републике Српске", бр. 106/15) уређује се  право физичких и правних лица на употребу електронског потписа у управним, судским и другим поступцима, пословним и другим радњама, те права, обавезе и одговорности физичких и правних лица у вези са давањем услуга сертифи...

Закон о електронском документу РС

Законом о електронском документу (Службени гласник Републике Српске", бр. 106/15) уређује се начин употребе електронског документа у правном промету, управним, судким и другим поступцима, као и права, обавезе и одговорност правних и физичких лица, као и других надлежних органа и организација који врше...

Закон о електронском пословању РС

Законом о електронском пословању  (Службени гласник Републике Српске", бр. 59/09) се регулише употреба података, докумената и порука у електронском облику. Електронско пословање у основи значи аутоматизацију пословних процеса примјеном информационих и комуникационих технологија тј. обављање свих актив...

Закон о информационој безбједности РС

Законом о информационој безбједности (Службени гласник Републике Српске", бр. 70/11) се дефинише информациона безбједност која се обезбјеђује примјеном мјера и стандарда информационе безбједности. Законом се дефинишу основни постулати информационе безбједности, односно заштита и правоваљаност података у еле...