Правилник о посебним условима које морају да испуњавају ЦА тијела

Овим правилником утврђују се мјере, поступци и облици заштите електронског потписа и квалификованог електронског потписа, средстава за израду електронског потписа, заштите система цертификације и података о потписницима, као и најнижи износ обавезног осигурања изражен у новцу за коју се осигурава ризик од одговорности за штете који се код пружалаца услуга цертификације који издају квалификоване цертификате појављује као обавезно осигурање.

  Pravilnik o posebnim uslovima koje moraju da ispunjavaju certifikaciona tijela (12.09.2016) (259,6 KiB, 372 hits)