Правилник о мјерама заштите електронског потписа и квалификованог електронског потписа, најнижем износу обавезног осигурања и примјени организациони- пречишћени текст

Овим правилником утврђују се мјере, поступци и облици заштите електронског потписа и квалификованог електронског потписа, средстава за израду електронског потписа, заштите система цертификације и података о потписницима, поступци провјере идентитета потписника приликом давања електронских цертификата, као и најнижи износ обавезног осигурања изражен у новцу за коју се осигурава ризик од одговорности за штете који се код пружалаца услуга цертификације који издају квалификоване цертификате појављује као обавезно осигурање.

  Pravilnik o mjerama zastite elektronskog potpisa i kvalifikovanog elektronskog potpisa, najnizem iznosu obaveznog osiguranja i primjeni organizacioni- precisceni tekst (210,5 KiB, 1.197 hits)