Подзаконски акти

Подзаконски акти представљају посебну категорију правних аката који се доносе на основу закона и морају бити у салгасности са законима. Служе за детаљније регулисање појединих законских одредби.

Правилник о стандардима информационе безбједности

Овим правилником утврђују се минимални стандарди информационе безбједности којима се обезбјеђује основна заштита података на физичком, техничком и организационом нивоу. ...

Уредбa о мјерама информационе безбједности

Влада Републике Српске је на 82 сједници, одржаној 20.09.2012. године, донијела Уредбу о мјерама информационе безбједности.Уредба је објављена у Службеном гласнику Републике Српске број 91/12. Овом уредбом утврђују се мјере информационе безбједности којима се обезбјеђује основна заштита података на физичк...

Правилник о издавању временског жига

Овим правилником утврђују се услови које мора да испуњава систем за формирање временског жига, садржај захтјева за формирање временског жига, садржај структуре података временског жига и поступак означавања времена које је садржано у временском жигу. ...

Правилник о евиденцији CA тијела

Овим правилником прописује се садржај евиденције, начин вођења евиденције, као и обрасци пријаве за упис у евиденцију, те пријаве за упис промјена.

Правилник о регистрацији CA тијела

Овим правилником прописује се поступак подношења и садржај захтјева за издавање дозволе за обављање услуга издавања квалификованих цертификата, поступак издавања дозвола и уписа у регистар цертификационих тијела за издавање квалификованих електронских цертификата (у даљем тексту: регистар), вођење рег...

Правилник о посебним условима које морају да испуњавају ЦА тијела

Овим правилником утврђују се мјере, поступци и облици заштите електронског потписа и квалификованог електронског потписа, средстава за израду електронског потписа, заштите система цертификације и података о потписницима, као и најнижи износ обавезног осигурања изражен у новцу за коју се осигурава ризик ...

Правилник о техничко-технолошким поступцима за израду квалификованог електронског потписа и других услуга повјерења и мјерама заштите електронског потписа и других услуга повјерења

Овим правилником утврђују се техничко-технолошки поступци за израду квалификованог електронског потписа и других услуга повјерења као и мјере заштите које се морају предузети приликом креирања електронског потписа и других услуга повјерења. ...