Опште информације

Информационо друштво, као парадигма за друштво у коме свако може да ствара, користи и размјењује информације и знање у свим сферама живота, подразумјева стварање одговарајућег законског окружења, односно развој и примјену специфичних правних аката из различитих области, као предуслова развоја таквог друштва.

Законодавство које се тиче информационих технологија треба да пружи рјешења која ће омогућити несметану размјену информација и трансакције примјеном ИТ-а. Неопходно је створити услове за коришћење електронског потписа, омогућити идентификацију и ауторизацију учесника у трансакцији, операције с кредитним картицаа и успоставити надлежност над електронским трансакцијама.

Уз то, мора се осигурати заштита личних података и приватности, пренос информација кроз међународне системе, криптографску заштиту и заштиту корисника од увредљивог, незаконитог и нежељеног садржаја.

Нова правила морају такође да пруже заштиту од тероризма, прања новца, заштиту интелектуалних права, као и прописе који регулишу интернет садржај. За куповину и продају путем интернета потребно је обезбједити одговарајуће пореске механизме. Неопхподно је примјенити „Конвенцију Савјета Европе о компјутерском криминалу“. Потребно је оформити и одјељење за борбу против „cyber“ криминала.

Такође, у домену интелектуалне својине, неопходно је дефинисати методе за заштиту ИКТ решења и патената како би се спријечила кршења ауторских права и патената признатих у земљи и иностранству. Сљедећи приоритет је представља континуирани рад на подстицању одговорности и подизању свијести са циљем смањења злоупотребе информационих и комуникационих технологија.

На овом плану не смију се заборавити и придруживања Европској унији. С тим у вези, сви прописи требају бити усклађени са правном тековином Европске уније. Увођење acquis communautaire у домаће законодавство је у сваком случају потребно, али није само по себи довољно. Поред усвајања усклађених прописа, потребно је установити и систем који би осигурао ефикасну примјену тих прописа.

Кључну улогу у иницирању и координацији активности које имају за циљ да створе нове прописе о информационом друштву и успоставе активну међународну сарадњу има Агенција за информационо друштво Републике Српске, која би, институционалном улогом, уз финансијску и организациону подршку, развила консултативне механизме за укључивање свих страна директно заинтерсованих за развој информационог друштва у Републици Српској.