Легислатива

Опште информације

Информационо друштво, као парадигма за друштво у коме свако може да ствара, користи и размјењује информације и знање у свим сферама живота, подразумјева стварање одговарајућег законског окружења, односно развој и примјену специфичних правних аката из различитих области, као предуслова развоја таквог друштва.

...

Стратешки документи

Стратешки документи развоја информационог друштва су документи који дају стратешке смјернице и планове дјеловања за поједине области (подручја) развоја информационог друштва а све у циљу сто бржег економског развоја, изградње јефтиније, транспарентније и одговорније државне управе као и лакше комуникације гр...

Закони

Све бржа и масовнија примјена информационо-кумуникационих технологија постала је општи тренд.  Ту примјену мора да прати нормативно уређење специфичности које та примјена изазива у појединим правним институтима. Приликом изградње законодавства у области ИКТ-а, РС мора да прати европске стандарде и д...

Подзаконски акти

Подзаконски акти представљају посебну категорију правних аката који се доносе на основу закона и морају бити у салгасности са законима. Служе за детаљније регулисање појединих законских одредби. ...

Стандардизација

Питања везана за стандардизацију како на технолошком плану, тако и на плану процеса, процедура представљају један од темеља развоја информационог друштва. Стандардизација, као основа за успјешну размјену и дистрибуцију информација омогућава превазилажење постојећих географских и институционалних баријера и доприноси...

Инструкције

Инструкцијама се различитим субјектима налаже предузимање одређених мјера и радњи из њихове надлежности. Агенција доноси инструкције са циљем давања општих одредница и упутстава органима јавне управе у области ИКТ. ...