Пројекат електронског вођења матичних књига

Електронско вођење матичних књига је установљено новим Законом о матичним књигама. Имплементација пројекта спада у домен Министарства управе и локалне самоуправе, а Агенција је учествовала у пројекту давањем приједлога техничког рјешења „Пројекта за успостављање Централног система за електронску обраду податка и чување другог примјерка матичних књига“.

У даљој имплеметацији Агенција учествује кроз мониторинг техничке реализације пројекта.