PKI-JU-RS

Пројектни приједлог за успостављање инфрaструктуре јавног кључа у републичким управним органима Републике Српске састоји се од двије под-компоненте:

  1. Хардверска основа за успостављање инфраструктуре јавног кључа (HOPKI-JU-RS)
  2. Софтверска основа за успостављање инфраструктуре јавног кључа (SOPKI-JU-RS)

Реализацијом ове двије пројектне под-компоненте створени су услови за успоствљање AIDRS-CA као оперативног тијела које је функионално, технолошки и технички оспособљено да издаје квалификоване цертификате за примјену у Републичким управним органима.

Инфраструктура јавног кључа, у даљем тексту (енг. Public Key Infrastructure – PKI), представља окосницу развоја модерне јавне управе засноване на принципима ефикасности и транспарентности рада јавне управе. Модерна јавна управа је окренута потребама корисника-грађана и свој смисао налази у испуњавању не само своје законом и нормативним актима прописане улоге, већ и у задовољавању свих потреба тих истих грађана, и то уз задовољање високих нивоа стандарда. Да би ово било могуће, неопходно је обезбиједити механизам електронске размјене докумената који гарантује вјеродостојност електронских докумената тј. потребно је наћи механизам који мијења потпис и печат који су доказ вјеродостојности и механизам за утврђивање идентитета издаваоца документа у папирној администрацији.

Примарни циљ пројекта ПКИ-ЈУ-РС је успостављање софтверске и хардверске основе за ПКИ у органима јавне управе Републике Српске, што омогућава практичну реализацију цертификационог тијела (ЦА) за потребе органа јавне управе РС и даљи развој електронских сервиса, тј. утемељивање основних сервиса модерног информационог друштва РС.