Електронска регистрација привредних друштава

Динамика развоја Републике Српске, као и суштински комплементарни процеси везани за европске интеграције и потреба за успостављањем ефикасних и транспарентних јавних институција подразумевају читав низ реформских активности у широм спектру институција које пружају услуге. Једна од кључних пословно оријентисаних услуга је електронски сервис за регистрацију привредног друштва, који треба да омогући ефикасну и транспарентну електронску регистрацију друштава кроз усвајање и коришћење информационих и комуникационих технологија (ИКТ).

Процес регистрације привредног друштва представља мјесто интерсекције рада и интереса органа и институција, приврде, финансијског сектора и крајњег корисника тј. оснивача привредног друштва и због комплексности и значаја односа институција-учесница остварује огроман утицај на цјелокупан пословни абмијент у Републици Српској.

Комплексност пројекта произилази из захтјевне структуре учесника (хоризонтална и вертикална међузависност), обима регулативе, процедура и правилника који утичу на процес, релација са екстерним учесницима, хетерогености техничких рјешења и неоптимизованих процеса и процедура у примјени.

У оквиру широких реформских настојања, Влада Републике Српске је донијела одлуку о иницирању пројекта „еРегистрација привредних друштава у РС“. Његов циљ је пружање подршке пословном сектору кроз унапређење и поједностављење процеса и процедура у институцијама Републике Српске имплементацијом електронског сервиса за регистрацију привредних друштава.

Циљеви

Унапређење пословног амбијента кроз унапређење и поједностављење процеса и процедура у институцијама Републике Српске имплементацијом електронског сервиса за регистрацију привредних друштава, односно:

 • поједностављене и убразне процедуре регистрације привредних друштава (фаза 1) и
 • процедуре пререгистрације и гашења привредних друштава (фаза 2).

Очекивани ефекти

Ефекти реализације овог пројекта су многоструки:

 • Успостављање електронских услуга окренутих потребама привреде и грађана;
 • Унапређење пословног амбијента кроз ефикаснију регистрацију привредног друштва и унапређење услуга органа и институција према крајњим корисницима;
 • Увођење механизама за мјерење ефикасности пословања институција и органа у цијелом пословном процесу регистрације привредног друштва;
 • Унапређење других аспеката рада кључних органа и институција (оних који су изван захвата пројекта, али који ће од његове реализације имати недвосмислену корист кроз стандардизацију, убрзање комуникација, унапређење класификација и сл.);
 • Испуњавање услова Европске Уније (ЕУ) у погледу доступности еУслуга (12+8; EIF 1.0) и (25; EIF 2.0);
 • Отклањање садашњих уских грла у систему обраде предмета који се могу окарактерисати кованицом „аналогно загушење“. Овај термин се односи на застоје у обављању процеса који настају усљед велике количине информација које између рачунарских информационих система круже у аналогној форми. Обрада информација условљена је вишеструком трансформацијом (укључујући и неминовне грешке и потребу за њиховим корекцијама) из аналогног у дигитални облик и обрнуто (карактеристика неповезаних система и „технолошких острва“).

 

Развој пројектног приједлога: „Електронска регистрација привредних друштава у Републици Српској“ има за циљ унапређење привредног амбијента и подизање задовољства корисника путем унапређења степена ефикасности, поузданости пружених услуга институција  оптимизацијом пословног процеса регистрације привредног друштва и свеобухватном примјеном информационо комуникационих технологија.

Читав низ реформских захвата треба да резултира реализацијом електорнског сервиса за регистрацију привредног друштва којим се постиже:

 • поједностављене и убразне процедуре регистрације привредних друштава (фаза 1) и
 • процедуре пререгистрације и гашења привредних друштава (фаза 2).

Испуњавање ових циљева унаприједиће и остале аспекте рада и дјеловања органа и институација укључених у овај процес.

 

Реализовани задаци

До сада је Агенција рализовала:

 • Елаборат о пројектном оквиру – документ којим се дају основне поставке и идентификују услови за успјешну реализацију пројекта еРегистрације
 • Елаборат о полазном стању – документ даје осврт на стање процеса регистрације привредних друштава у Републици Српској и указује на постојеће проблеме, на њихове узроке и посљедице. Анализиран је постојећи процес, учесници, токови података и форме у примјени.  Ова анализа пружа полазну основу за планирање активности које воде ка унапређењу система што има за циљ увођење електронских сервиса и оптимизацију и унапређење цјелокупног процеса регистрације привредних друштава.

За успјешну припрему пројектног документа која ће осигурати успјешну реализацију пројектног задатка неопходна је пуна сарадња свих заинтересованих страна.