Мирослав Радинковић, начелник

Miroslav Radinkovic - za site

Мирослав Радинковић рођен је 1968. године. У Агенцији за информационо друштво запослен на позицији: Начелник одјељења за развој, стандардизацију и примјену информатичких пројеката.

Завршио је Паневропски универзитет АПЕИРОН, Бања Лука – Дипломирани менаџер пословне економије, а потом Cardiff Metropolitan University, London School of Commerce, Belgrade MBA (Master of Business Аdministration).

Више од петнаест година искуства на пољу пројект менаџмента, како на пројектима везаним за информатизацију јавне управе, тако и на међународним пројектима. Релевантно радно искуство поред АИДРС укључује и рад за UNHCR SO WBH, Бања Лука, EXIT Centar Бања Лука.

Неки од резултата (АИДРС)

 • Развој методологије за анализу ИКТ сектора привреде РС и успостављање редовног циклуса прикупљања и анализе информација
 • Пројекат: „еРегистрација привредних друштава у РС“
 • Елаборат о пројектном оквиру
 • Елаборат о полазном стању
 • Анализа веб презентација органа и институција републичке и локалне управе РС (Развој методологије и успостављање циклуса анализе)
 • Рад на развоју „Препорука за развој веб презентација Институција РС“
 • Учешће у развоју два пројектна документа: „Софтверска основа за инфраструктуру јавног кључа (SoPKI)“ и „Хардверска основа за инфраструктуру јавног кључа (HoPKI)“
 • Развој методологије, структуре базе података, супервизија и валидација имплементације веб-базираног рјешења: Регистар ИКТ пројеката у јавној управи РС
 • Развој оквирне методологије за развој ИТ пројеката у АИДРС
 • Учешће у домаћим и међународним форумима. Представник РС у раду „Ministerial Forum of Balkan Countries: ICT Innovation Forum
 • Учешће у развоју стратешких докумената Агенције
 • Успостављање оперативне, административне и техничке основе за функционисање Агенције.

Поља интересовања

 • Управљање пројектима.
 • Управљање пословним процесима.
 • Информационо-комуникационе технологије у оптимизацији пословања.
 • Транзиција и развој информационог друштва.

Учешће у пројектима

ЕУ пројекти

ELLECTRAWEB, RACWEB (FP-6), WINS-ICT, “Bosnia and Herzegovina – RTD Technological Audit“, “IT Business Incubator

Пројекти финансирани од стране Владе Краљевине Норвешкe

BANORAB, IHI4RS, ICBL

UNHCR

Развој пројеката на пољу реконструкције, инфраструктуре, и пројеката брзе подршке (Quick Support Fund).  Мониторинг реализације пројектних циљева и аспеката финансијског менаџмента најмање два до пет пројеката годишње, током девет година рада.