Организација

Организација Агенције дефинисана је „Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста“. Овим правилником утврђују се унутрашња организација, организационе јединице и начин њиховог рада, број запослених, њихове дужности и услови за вршење послова и задатака, начин руковођења, као и остала питања везана за организацију и управљање Агенцијом.

Радом и пословањем Агенције руководи директор. За рад Агенције и свој рад директор је одговоран Управном одбору и Влади Републике Српске.

Послови и задаци које обавља Агенција организују се у оквиру сљедећих организационих јединица:

1) Секретаријат  – у секретаријату  се обављају послови који су од заједничког интереса за цијелу Агенцију, унутрашњу организацију и рад Агенције, кадровски, организациони, финансијско-плански и рачуноводствени послови, аналитичко-информативни послови, као и помоћни технички послови.

2) Одјељење за стратешко планирање, анализу и развој  – у одјељену за стратешко планирање, анализу и развој  обављају се послови припремања и израде стратешких и планских докумената из области развоја информационог друштва, анализа стања развоја и ресурса потребних за развој информационог друштва, анализа развојних потенцијала у земљи из области информационог друштва, управљања домаћим и међународним пројектима у области развоја информационог друштва, спровођење истраживања у области информационог друштва.    

3) Одјељење за развој електронских сервиса, инжењеринг и техничку подршку  – у одјељењу за развој електронских сервиса, инжењеринг и техничку подршку  обављају се послови који се односе на развој система електронских сервиса, израду стратешких и планских докумената из области развоја и примјене електронских сервиса, послови пројектовања, одржавања и развоја информационог система Агенције и органа републичке управе, пројектовање, развој и одржавање базе података, рачунарске мреже и опреме, спровођење мјера заштите података.

4) Одјељењe за информациону безбједност – У одјељењу за информациону безбједност (у даљем тексту: ОИБ) обављају се послови превенције безбједносних инцидената, заштите рачунарских апликација и јавне информационо-комуникационе инфраструктуре, електронских података у власништву Владе и других управних органа, као и послови криптоанализе и криптографске заштите, електронског надгледања и контранадгледања, сертификације и акредитације безбједносних електронских механизама.

5) Одјељење за управљање дигиталним идентитетима – у одјељењу за управљање дигиталним идентитетима обављају се псолови креирања и управљања електронским цертификатима физичких и правних лица, дефинишу политике пословања и креирају интерне процедуре за рад цертификационог тијела као и послови одржавања инфраструктуре цертификационог тијела.

 

ДИРЕКТОР: мр Срђан Рајчевић, дипл.правник, дипл инж.

СЕКРЕТАР: Саша Војновић, дипл.правник

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА ЗА РАЗВОЈ СТАНДАРДИЗАЦИЈУ И ПРИМЈЕНУ ИНФОРМАТИЧКИХ ПРОЈЕКАТА:

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА ЗА РАЗВОЈ ЕЛЕКТРОНСКИХ СЕРВИСА, ИНЖЕЊЕРИНГ И ТЕХНИЧКУ ПОДРШКУ: Љиљана Умићевић дипл. инж. ел