Организација

Организација Агенције дефинисана је „Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста“. Овим правилником утврђују се унутрашња организација, организационе јединице и начин њиховог рада, број запослених, њихове дужности и услови за вршење послова и задатака, начин руковођења, као и остала питања везана за организацију и управљање Агенцијом.

Радом и пословањем Агенције руководи директор. За рад Агенције и свој рад директор је одговоран Управном одбору и Влади Републике Српске.

Послови и задаци које обавља Агенција организују се у оквиру сљедећих организационих јединица:

1) Секретаријат  – у секретаријату  се обављају послови који су од заједничког интереса за цијелу Агенцију, унутрашњу организацију и рад Агенције, кадровски, организациони, финансијско-плански и рачуноводствени послови, аналитичко-информативни послови, као и помоћни технички послови.

2) Одјељење за развој и примјену електронских сервиса – у одјељењу за развој и примјену електронских сервиса обављају се послови који се односе на развој система електронских сервиса, израду стратешких и планских докумената из области развоја и примјене електронских сервиса.

3) Одјељење за инжењеринг и техничку подршку – у одјељењу за инжењеринг и техничку подршку обављају се послови пројектовања, одржавања и развоја информационог система Агенције и органа државне управе, пројектовање, развој и одржавање базе података, рачунарске мреже и опреме, спровођење мјера заштите података.

4) Одјељење за развој, стандардизацију и примјену информатичких пројеката  – у одјељењу за развој стандардизацију и примјену информатичких пројеката обављају се послови управљања домаћим и међународним пројектима у области развоја информационог друштва, дефинисање, иницирање и надзор пројеката, анализа развојних потенцијала у земљи из области информационог друштва.

5) Одјељење за статистичку анализу и праћење развоја информационог друштва – у одјељењу за статистичку анализу и праћење развоја информационог друштва обављају се послови прикупљања и анализе података у циљу праћења индикатора развоја информационог друштва, анализе стања развоја и ресурса потребних за развој информационог друштва, спровођење истраживања у области информационог друштва, сарадња са другим институцијама  по питањима унапређења и развоја информационог друштва.

6) Одјељењe за информациону безбједност – У одјељењу за информациону безбједност (у даљем тексту: ОИБ) обављају се послови превенције безбједносних инцидената, заштите рачунарских апликација и јавне информационо-комуникационе инфраструктуре, електронских података у власништву Владе и других управних органа, као и послови криптоанализе и криптографске заштите, електронског надгледања и контранадгледања, сертификације и акредитације безбједносних електронских механизама

organigram cirilica

ДИРЕКТОР: мр Срђан Рајчевић, дипл.правник, дипл инж.

СЕКРЕТАР: Саша Војновић, дипл.правник

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА ЗА РАЗВОЈ СТАНДАРДИЗАЦИЈУ И ПРИМЈЕНУ ИНФОРМАТИЧКИХ ПРОЈЕКАТА: Мирослав Радинковић, MBA