Опште информације

На основу одредаба Закона о Влади Републике Српске и Закона о систему јавних служби, Влада Републике Српске на сједници одржаној 26.12.2007. године донијела је Одлуку о оснивању Јавне Установе „Агенција за информационо друштво Републике Српске“. Овим актом Република Српска добила је институцију задужену за праћење развоја информационог друштва те промоцију употребе информационо-комуникационих технологија. Надзор над радом Агенције, у име Владе Републике Српске, обавља Министарство науке и технологије.

Агенција је овлаштена и задужена да обавља сљедеће послове:

 • Координацијa развоја информатике и Интернета у сарадњи са другим надлежним органима у јавној управи, школству и здравству;
 • Предлагање и спровођење мјера изградње информационих система органа локалне самоуправе (скупштине градова и општина) које обезбјеђују комуникацију са републичким органима и примјену унифицираних програмских рјешења у што већој мјери;
 • Лиценцирање цертификационих тијела у инфраструктури јавних кључева;
 • Издавање лиценци и сертификата, консалтинг и обука кадрова државне управе и давање стручне оцјене информатичке оспособљености истих;
 • Координација рада на формирању јединствене базе података државних органа и органа локалне управе у Републици Српској;
 • Дефинисање концепта интерконекцијских правила за информатичку међуоперативност;
 • Стручна верфикација пројеката из области ИКТ у јавном сектору, првенствено у управи;
 • Развој законодавства и припрема нацрта прописа и општих аката у области примјене информатике и Интернета у јавној управи, пословном окружењу и школству, и предузимање мјера за њихово спровођење (еЛегаслатива);
 • Утврђивање технолошких стандарда и стандарда процеса рада у области примјене информатике и Интернета и предузима мјере за њихово спровођење;
 • Промовисање примјене нових технологија и креирање нових послова у информационом сектору;
 • Мониторинг прописивања аката и имплементацију регулативе у подручју инфраструктуре и еПословања;
 • Праћење и савјетовање у вези међународних уговора који се односе на ИКТ, страна улагања у области ИКТ и сл.;
 • Пружање савјетодавне подршке у областима борбе против „Cyber“ криминала;
 • Иницирање и координација стварања развојних центара, техно-паркова и кластереске повезаности производње у области ИКТ;
 • Промовисање информационог друштва у оквиру реформе образовног система и координација имплементације државних пројеката везаних за учешће ИКТ у образовном процесу;
 • Акредитовање едукацијских и испитних центара, у сарадњи са Министарством просвјете и културе Републике Српске, који омогућују цертификовање грађана у ИКТ области кроз форму постобразовања и доживотног учења;
 • Утврђивање стандарда, процедура и давања сагласности за набавку опреме и програмских рјешења, извођење радова и пружање услуга из области информатике и Интернета за потребе јавне управе и јавног сектора;
 • Развијање заједничкe рачунарско-телекомуникационe мрежe државних органа и других информатичких и Интернет ресурса у власништву Републике Српске;
 • Праћење развоја Интернета у свијету, усаглашавање наших потреба као и свакодневна примјена Интернета у државној управи, јавном сектору и пословању;
 • Развијање методологије, технологије и организације развоја информационих система републичких органа;
 • Утврђивање стандарда и процедура и предузимање мјера за обезбјеђење и заштиту података информационих система;
 • Унапређење дугорочног планирања и управљања информатичко-телекомуникационом и Интернет инфраструктуром;
 • Имплементација и координација пројеката усмјерених на умањење „технолошког раскорака“ између БиХ и развијеног свијета, унутар БиХ по ентитетима и регионима, као и између различитих социјалних група у РС;
 • Праћење достигнућа у другим земљама или асоцијацијама земаља из свог дјелокруга и вршење одговарајуће хармонизације;
 • Праћење и подстицање развоја индустрије информационих и комуникационих технологија (софтвер, инжењеринг, хардвер, консалтинг), специјално малих и средњих предузећа;
 • Промовисање равномјераног развоја информационог друштва, укључујући удаљена (рурална) подручја;
 • Помагање достизања услова за европске и регионалне интеграције у подручју ИКТ и изградње информационог друштва.